SEA-STAR SHOP ONLINE
SEA-STAR SHOP ONLINE Moje konto  Zawarto舵 koszyka  Zam體ienie
  WWW » Sklep » Reklamacje i zwroty Moje konto  |  Zawarto舵 koszyka  |  Zam體ienie   
Kategorie


Cennik
Pe硁y cennik detaliczny
Kontakt
shop@sea-star.pl
+48 727 41 11 44

Poniedzia砮k - Pi眛ek
10鞍 - 18鞍
Informacje
O nas
Korzystanie z serwisu
Bezpiecze駍two
P砤tno舵 i wysy砶a
Program rabatowy
Reklamacje i zwroty
Kontakt
Forum
ZAUFANY PARTNER - SEA-STAR
Krajowy Rejestr D硊g體
BEZPIECZNY SKLEP -  SEA-STAR SHOP ONLINE
P砤tno渃i ONLINE realizowane przez PayUReklamacje i zwroty O mnie


Klient ma prawo zwrotu cz甓ci lub ca硂禼i zam體ionego towaru w ci眊u 14 dni od daty otrzymania przesy砶i bez podania przyczyny, zgodnie z Ustaw o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).

W celu dokonania zwrotu towaru prosimy o kontakt telefoniczny lub drog elektroniczn - oraz wype硁ienie formularza zwrotu, kt髍y nale縴 do潮czy do przesy砶i (O秝iadczenie o odst眕ieniu od umowy).

Klient zobowi眤uje si do zabezpieczenia zwracanego towaru przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

Zwrot towaru odbywa si na koszt klienta.

Sklep internetowy nie przyjmuje przesy砮k za pobraniem.

Sklep internetowy nie przyjmuje zwrot體 oprogramowania oraz innych towar體 zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).

Zwrot warto禼i towaru nast阷uje po otrzymaniu i ocenie stanu towaru.

Zwrot warto禼i towaru nast阷uje przelewem na konto klienta lub przekazem pocztowym na adres klienta w ci眊u 14 dni od daty otrzymania zwrotu.

Zwrot warto禼i towaru jest kwot brutto towaru.

Sklep internetowy zastrzega, 縠 r罂nice wynikaj眂e z ustawie komputera nie stanowi podstawy roszcze.

Sklep internetowy zastrzega, 縠 zdj阠ia oferowanych produkt體 umieszczone na stronach internetowych lub w katalogach mog nie by wiernym odzwierciedleniem zamawianego towaru - r罂nice tego rodzaju nie s wad w rozumieniu prawa cywilnego.

Sklep internetowy odpowiada za dostarczenie zam體ienia. W przypadku zagini阠ia zam體ienia otrzymaj Pa駍two nowy towar lub zwrot koszt體, w momencie wyja秐ienia sprawy.

Klient zobowi眤any jest do sprawdzenia stanu przesy砶i oraz zawarto禼i przesy砶i przy odbiorze w obecno禼i dostawcy.

Klient zobowi眤any jest, w przypadku stwierdzenia uszkodze, zg硂si ten fakt dostawcy w formie potwierdzonego, pisemnego protok蟪u oraz niezw硂cznie skontaktowa si z obs硊g sklepu telefonicznie lub drog elektroniczn.

Klient zobowi眤any jest, zachowa opakowanie s硊勘ce do transportu dla cel體 ewentualnej analizy przez bieg砮go, w przypadku niekompletnej dostawy lub uszkodze powsta硑ch w trakcie transportu.

Sklep internetowy zastrzega, 縠 w przypadku uszkodze mechanicznych, reklamacje b阣 rozpatrywane g丑wnie na podstawie potwierdzonego, pisemnego protok蟪u dostawcy.

Ka縟y towar znajduj眂ych si w ofercie posiada gwarancj, chyba, 縠 jest to zaznaczone inaczej.

Okres gwarancji wynosi 12 miesi阠y, chyba, 縠 jest to zaznaczone inaczej.

Gwarancja producenta lub dystrybutora jest realizowana za po秗ednictwem sklepu internetowego.

Gwarancja bezpo秗ednia producenta jest realizowana przez serwisy producenta bez po秗ednictwa sklepu internetowego.

Wszelkie wady towaru, nieprawid硂we jego dzia砤nie powinny by niezw硂cznie zg砤szane w drog elektroniczn wraz z dok砤dnym opisem usterki.

Klient zobowi眤uje si do zabezpieczenia reklamowanego towaru przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

Wysy砶a towaru odbywa si na koszt klienta.

Sklep internetowy nie ponosi 縜dnej odpowiedzialno禼i za utrat danych w trakcie dokonywania naprawy.

Podstaw gwarancji s podstemplowane dokumenty (潮cznie): karta gwarancyjna, dow骴 zakupu. W przypadku zagini阠ia karty gwarancyjnej nie wydaje si duplikatu.

Okres gwarancji wynosi 12 miesi阠y od daty sprzeda縴.

Zapewniamy bezp砤tne usuni阠ie ewentualnych wad uniemo縧iwiaj眂ych eksploatacj sprz阾u zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie gwarancji.

Reklamacje s rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesy砶i.

Gwarancj nie s obj阾e:
- uszkodzenia mechaniczne i wywo砤ne nimi wady.
- uszkodzenia na skutek niew砤禼iwego u縴tkowania i przechowywania produktu.
- uszkodzenia powsta砮 na skutek nie przestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprz阾u.
- uszkodzenia powsta砮 na skutek samowolnych napraw, przer骲ek oraz zmian oprogramowania dokonanych - przez nieupowa縩ione osoby i firmy.
- uszkodzenia wynikaj眂e z naturalnego zu縴cia.
- uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewn阾rzne, takie jak: zalanie, zawilgocenie, zbyt niska temperatura, zbyt wysoka temperatura, wy砤dowania atmosferyczne, dzia砤nie czynnik體 chemicznych, a tak縠 innych poza kontrol Gwaranta.
- uszkodzenia powsta砮 z winy lub niewiedzy u縴tkownika.

Gwarancj nie s obj阾e czynno禼i nale勘ce do obs硊gi eksploatacyjnej (np. instalacja sprz阾u, konfiguracja sprz阾u, konserwacja sprz阾u, pod潮czenie dodatkowych opcji, pod潮czenie dodatkowych urz眃ze) oraz materia硑 eksploatacyjne.

Wszelkie zmiany na karcie gwarancyjnej, uszkodzenia uniemo縧iwiaj眂e jej odczytanie i / lub stwierdzenie oryginalno禼i oraz uszkodzenia spowodowane czynnikami opisanymi w punkcie 5 s podstaw do anulowania gwarancji.

W trakcie realizacji zlecenia zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji dokument體 b阣眂ych podstaw gwarancji.

W przypadku stwierdzenia, 縠 uszkodzenie wynika z niew砤禼iwego u縴tkowania towaru i/ lub innych przyczyn niezawinionych przez producenta i / lub sprzedawc, klient zobowi眤any jest pokry koszty zwi眤ane z odes砤niem towaru. Je縠li w takim przypadku klient wyka縠 ch赕 naprawy towaru, zostanie to wykonane jako odr阞ne zlecenie na koszt klienta.

Uprawnienia z tytu硊 gwarancji nie obejmuj prawa klienta do domagania si zwrotu utraconych zysk體 w zwi眤ku z wadami produktu.

Reklamuj眂 i odsy砤j眂 towar, odsy砤sz go na w砤sny koszt. Nie odbieramy paczek za pobraniem.

Odsy砤j眂 towar nale縴 w硂縴 do 秗odka dok砤dny opis usterki oraz poda pe硁e dane osobowe.

Obowi眤kiem klienta jest nale縴te zabezpieczenie towaru na czas transportu.

Wszystkie produkty i / lub cz甓ci wymienione w ramach niniejszej gwarancji przechodz na w砤sno舵 serwisu.

Konsument mo縠 skorzysta z pozas眃owych sposob體 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze.
Chc眂 skorzysta z mo縧iwo禼i polubownego rozwi眤ywania spor體 dotycz眂ych zakup體 internetowych, Konsument mo縠 z硂縴 swoj skarg np. za po秗ednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost阷nej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

SEA-STAR
Paulina Paczocha
ul. Dygasi駍kiego 37
95-100 Zgierz

"REKLAMACJA" / "ZWROT" / "GWARANCJA"
Formularz zwrotu

Formularz gwarancji

Kontynuuj
Online
Aktualnie w sklepie:

2 Go禼i
10 Zarejestrowani
Logowanie
Adres @-mail:
Has硂:

Nie pami阾asz has砤?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Koszyk wi阠ej
...jest pusty
Bestsellery
01.呕ar贸wka UV 9W - H
02.呕el UV - CLEAR
03.Blaszki - 00023
04.S艂oiczki 5 ml + box - 00001
05.Blok polerski - 00001
06.Pilnik banan czarny 080/120
07.Stemple - zestaw - 00001
08.Blok polerski - 00003
09.Patyczki - 10 cm
10.Pilnik szeroki czarny 080/180
Nowo禼i wi阠ej
Pasta
Pasta
32,00z艂 PLN
Recenzje wi阠ej
Lampa UV 45W - 00001
Lampa super.艢wietnie utwardza i 艣licznie wygl膮da.Gor膮c-
o pole ..

5 z 5 gwiazdek
J陑yki
Polski
Waluty


Wyszukiwanie


Wpisz s硂wo, aby wyszuka interesuj眂y Ci produkt.Wyszukiwanie zaawansowaneKorzystanie z serwisu oznacza akceptacj regulamin體 oraz polityki bezpiecze駍twa.

Copyright © 2008 SEA-STAR
Powered by osCommerce