SEA-STAR SHOP ONLINE
SEA-STAR SHOP ONLINE Moje konto  Zawarto舵 koszyka  Zam體ienie
  WWW » Sklep » Korzystanie z serwisu Moje konto  |  Zawarto舵 koszyka  |  Zam體ienie   
Kategorie


Cennik
Pe硁y cennik detaliczny
Kontakt
shop@sea-star.pl
+48 727 41 11 44

Poniedzia砮k - Pi眛ek
10鞍 - 18鞍
Informacje
O nas
Korzystanie z serwisu
Bezpiecze駍two
P砤tno舵 i wysy砶a
Program rabatowy
Reklamacje i zwroty
Kontakt
Forum
ZAUFANY PARTNER - SEA-STAR
Krajowy Rejestr D硊g體
BEZPIECZNY SKLEP -  SEA-STAR SHOP ONLINE
P砤tno渃i ONLINE realizowane przez PayUKorzystanie z serwisu Korzystanie z serwisu


Regulamin sklepu internetowego
SEA-STAR SHOPSklep internetowy SEA-STAR SHOP jest integraln cz甓ci firmy SEA-STAR.

Regulamin okre秎a zasady funkcjonowania sklepu internetowego oraz prawa i obowi眤ki u縴tkownik體 sklepu internetowego.

Z硂縠nie zam體ienia jest r體noznaczne z akceptacj poni縮zego regulaminu.Sklep internetowy prowadzi sprzeda wysy砶ow na terenie Unii Europejskiej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sklep internetowy przyjmuje zam體ienia przez ca潮 dob, 7 dni w tygodniu, przez ca硑 rok.

Sklep internetowy przyjmuje zam體ienia przez poprawnie wype硁iony formularz zam體ienia lub przez zam體ienie przes砤ne bezpo秗ednio na nasz adres @-mail. Warunkiem koniecznym przyst眕ienia do realizacji zam體ienia jest podanie aktualnych i kompletnych danych kontaktowych oraz danych adresowych.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odrzucenia b酬dnie lub niekompletnie wype硁ionych formularzy zam體ienia bez informowania.

Sklep internetowy realizuje zam體ienia od poniedzia砶u do pi眛ku w godzinach 10:00 - 18:00. Zam體ienia z硂縪ne w sobot, niedziel i 秝i阾a rozpatrywane b阣 w pierwszym dniu roboczym nast阷uj眂ym po dniu, w kt髍ym zam體ienie zosta硂 z硂縪ne.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo realizacji zam體ienia w ci眊u 10 dni roboczych.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy przyst眕ienia do realizacji zam體ienia bez podania przyczyny.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo potwierdzenia zam體ienia bezpo秗ednio, telefonicznie lub drog elektroniczn. Zam體ienia, kt髍ych nie uda si potwierdzi w ci眊u 5 dni roboczych, nie b阣 realizowane.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem w sprawach zwi眤anych z realizacji zam體ienia bezpo秗ednio, telefonicznie lub drog elektroniczn.

Klient ma mo縧iwo舵 zmiany oraz anulowania z硂縪nego zam體ienia, je縠li zam體ienie nie zosta硂 zrealizowane.

Klient ma mo縧iwo舵 zmiany oraz anulowania z硂縪nego zam體ienia wy潮cznie telefonicznie.

Zawarcie umowy sprzeda縴 mi阣zy klientem, a sklepem internetowym nast阷uje w momencie zaksi阦owania odpowiedniej wp砤ty na konto sklepu internetowego lub skorzystania z innej dost阷nej formy p砤tno禼i.

Ka縟y towar znajduj眂ych si w ofercie jest fabrycznie nowy, chyba, 縠 jest to zaznaczone inaczej.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania lub wprowadzania nowych towar體 do oferty.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo czasowego braku okre秎onego towaru. W przypadku czasowego braku okre秎onego towaru, poinformujemy o tym klienta telefonicznie lub drog elektroniczn podaj眂 mo縧iwy termin realizacji zam體ienia. W takiej sytuacji klient ma mo縧iwo舵 rezygnacji z ca硂禼i lub cz甓ci z硂縪nego zam體ienia.

Ceny towar體 s cenami brutto, zawieraj podatek VAT, chyba, 縠 jest to zaznaczone inaczej.

Ceny towar體 s wi笨眂e w chwili potwierdzenia zam體ienia. Do ka縟ego zam體ienia doliczany jest odpowiedni koszt przesy砶i. Na 縴czenie, do zam體ienia, do潮czany jest odpowiedni dow骴 zakupu w formie drukowanej.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towar體 znajduj眂ych si w ofercie. Zmiany cen nie dotycz zam體ie potwierdzonych. W przypadku niepotwierdzonego zam體ienia, poinformujemy o tym klienta telefonicznie lub drog elektroniczn podaj眂 wszystkie zmiany. W takiej sytuacji klient ma mo縧iwo舵 rezygnacji z ca硂禼i lub cz甓ci z硂縪nego zam體ienia.

U縴tkownik zobowi眤uje si nie udost阷nia konta innym osob.

U縴tkownik zobowi眤uje si nie doprowadza do sytuacji zagra縜j眂ych bezpiecze駍twu serwisu.

U縴tkownik zobowi眤uje si nie podejmowa dzia砤 wykraczaj眂ych poza normalne u縴tkowanie serwisu.

U縴tkownik zobowi眤uje si nie u縴wa zwrot體 uwa縜nych za wulgarne i obra糽iwe na stronach serwisu.

U縴tkownik zobowi眤uje si nie promowa innych serwis體 internetowych lub towar體 nie b阣眂ych w ofercie sklepu internetowego.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo usuni阠ia lub moderowania materia丑w umieszczonych przez u縴tkownika bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia u縴tkownika.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zablokowania lub usuni阠ia konta u縴tkownika bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia u縴tkownika.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo automatycznego usuni阠ia konta nie u縴tkowanego przez okres d硊縮zy ni 6 miesi阠y bez powiadomienia u縴tkownika.

W przypadku z砤mania przez u縴tkownika postanowie regulaminu, sklep internetowy jest uprawniony do:
- uniewa縩ienia z硂縪nego zam體ienia.
- zablokowania lub usuni阠ia konta u縴tkownika.
- dochodzenia rekompensat i odszkodowa.
- w szczeg髄nych przypadkach do skierowania sprawy na drog s眃ow.

Sklep internetowy nie gwarantuje, mimo do硂縠nia wszelkich stara, 縠 publikowane dane w opisach towar體 nie zawieraj uchybie lub b酬d體.

Sklep internetowy zastrzega, 縠 r罂nice wynikaj眂e z ustawie komputera nie stanowi podstawy roszcze.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowi眤uj od daty opublikowania ich na stronie sklepu internetowego. Zam體ienia z硂縪ne przed dat wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu s realizowane na podstawie zapis體 obowi眤uj眂ych w dniu z硂縠nia zam體ienia.

Niniejszy regulamin obowi眤uje od dnia 10.07.2011.

Cz甓ci sk砤dow regulaminu jest:
- Bezpiecze駍two
- P砤tno舵 i wysy砶a
- Reklamacje i zwroty

Znaki towarowe umieszczone w sklepie internetowym s znakami zastrze縪nymi producent體 i wykorzystywane s tylko w celach informacyjnych.

Kopiowanie, zapo縴czanie, cytowanie, powielanie i rozpowszechnianie ca硂禼i lub cz甓ci opisu oraz grafiki bez zgody w砤禼iciela sklepu internetowego jest zabronione. Stanowi to naruszenie ochrony zgodnie z ustaw z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z p蠹niejszymi zmianami) oraz ochrony zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211 z p蠹niejszymi zmianami).

Oferta i cenniki znajduj眂e si na stronie internetowej sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu tre禼i art. 66 1 Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowi眤uj przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niekt髍ych praw konsument體 z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271).

S眃em w砤禼iwym dla rozpatrywania spor體 wynikaj眂ych z umowy sprzeda縴 jest s眃 w砤禼iwy dla siedziby pozwanego lub s眃 w砤禼iwy dla miejsca wykonania umowy.


Je縠li b阣ziesz mie jakiekolwiek pytania, kieruj je do obs硊gi sklepu.
Kontynuuj
Online
Aktualnie w sklepie:

8 Go禼i
29 Zarejestrowani
Logowanie
Adres @-mail:
Has硂:

Nie pami阾asz has砤?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Koszyk wi阠ej
...jest pusty
Bestsellery
01.呕ar贸wka UV 9W - H
02.呕el UV - CLEAR
03.Blaszki - 00023
04.S艂oiczki 5 ml + box - 00001
05.Blok polerski - 00001
06.Pilnik banan czarny 080/120
07.Stemple - zestaw - 00001
08.Blok polerski - 00003
09.Patyczki - 10 cm
10.Pilnik szeroki czarny 080/180
Nowo禼i wi阠ej
Lampa UV LED 36W - 00001
Lampa UV LED 36W - 00001
80,00z艂 PLN
Recenzje wi阠ej
Lampa UV 45W - 00001
Lampa super.艢wietnie utwardza i 艣licznie wygl膮da.Gor膮c-
o pole ..

5 z 5 gwiazdek
J陑yki
Polski
Waluty


Wyszukiwanie


Wpisz s硂wo, aby wyszuka interesuj眂y Ci produkt.Wyszukiwanie zaawansowaneKorzystanie z serwisu oznacza akceptacj regulamin體 oraz polityki bezpiecze駍twa.

Copyright © 2008 SEA-STAR
Powered by osCommerce